گواهینامه ها و صلاحیت ها

گواهینامه ها و افتخارات هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

ISO 10006-2003

ISO 14001-2004

OHSAS 18001-2007

ISO 9001-2008

انتخاب هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی به عنوان پایگاه بسیج نمونه

https://keeptik.live/id