استراتژی سازمانی

استراتژی سازمانی صبا عمران :

هر مجموعه‌اي داراي استراتژي‌هايي است، حتي اگر اين استراتژي‌ها بصورت پراكنده، نامنظم، بدون ساختار و غير رسمي باشند. همه سـازمانها به سوي نقطه اي روان هستند، ولي برخي از سازمانها نمي دانند به كجا ميروند و در آن صورت از هر مسيري كه بروند به مقصد مي رسند. ما مصمميم تا خود، آينده را خلق كنيم و در مسيري حركت كنيم كه از پيش به آن فكر كرده ايم. يكي از روشهاي تصميمگيري و برنامه‌ريزي كه با پيمودن مراحل مدون و تكيه بر آمار و اطلاعات در كنار استنباط‌هاي شهودي در اتخاذ تصميمات اثر بخش كمك شـاياني به مديران مي نمايد، فرآيـند برنامه‌ريزي استراتژيك است. بر اساس تعريف ديويد مديريت استراتژيك عبارتست از: هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه است كه سازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلند مدت خود دست يابد. از ديدگاه ديگري فرآيند مديريت استراتژيك تلاشي است براي تهيه نسخه دوم از آنچه در مغز يك انسان باهوش و نخبه مي گذرد، يعني كسي كه داراي درك مستقيم از امور است و از تمامي زير و بم سازمان آگاه است.

نقشه استراتژی هلدینگ صبا عمران :

سناریوهای درآمد و کسب و کار هلدینگ صبا عمران :

keeptik