پروژه‌های جاری خانه امید

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان همدان

تاریخ انتشار : 12 سپتامبر 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری همدان واقع در استان همدان – شهرستان همدان – پارک باغ ایرانی

خانه امید بازنشستگان کازرون

خانه امید بازنشستگان کازرون

تاریخ انتشار : 12 سپتامبر 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری کازرون واقع در استان فارس – شهرستان کازرون – پارک رفیع شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان خرم آباد

تاریخ انتشار : 10 سپتامبر 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری خرم آباد واقع در استان لرستان – شهرستان خرم آباد – پارک معلم شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه  

تصویر ندارد

خانه امید بازنشستگان نجف آباد

تاریخ انتشار : 10 سپتامبر 2017

خانه امید بازنشستگان کشوری نجف آباد واقع در استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – پارک لاله شامل امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات، واحدهای آموزشی، کتابخانه