مناقصه ها


فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار پروژه چهل باغ فرشته

آگهی


فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار پروژه چهل باغ فرشته

روزنامه

آگهی


تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بتن آماده برج عرش

روزنامه

آگهی مناقصه

خرید بتن آگهی تجدید


آگهی مناقصه عمومی خرید بتن آماده پروژه برج عرش از مجموعه مسکونی چشم انداز مشهد

روزنامه

آگهی مناقصه

اسناد شرکت در مناقصه بتن معم

جدول ارزیابی شرکت تولید کنن


مناقصه حفاظت فیزیکی پروژه و املاک مرحله یک

روزنامه

آگهی مناقصه


آگهی تجدید مناقصه عمومی ( شماره 302-400 )

آگهی فراخوان مناقصه عمومی قزوین

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بوستر پمپ های آتش نشانی پروژه صور اسرافیل

آگهی مناقصه ارزیابی و انتخاب کارگزار فروش املاک

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بوستر پمپ های آتش نشانی پروژه صور اسرافیل

آگهی تجدید مناقصه عمومی خانه امید بازنشستگان شهرستان فسا

آگهی تجدید مناقصه عمومی خانه امید بازنشستگان شهرستان کازرونآگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه چهل باغ فرشته

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خانه امید بازنشستگان شهرستان فسا