گواهینامه ها و صلاحیت ها

گواهینامه ها و افتخارات هلدینگ تراز پی ریز

ISO 10006-2003

ISO 14001-2004

 

OHSAS 18001-2007

 

ISO 9001-2008

 

انتخاب هلدینگ تراز پی ریز به عنوان پایگاه بسیج نمونه