نشست مدیران اجرایی پروژه بازار ساختمانی حکیمیه

نشست مدیران اجرایی پروژه بازار ساختمانی حکیمیه روز چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 جلسه ای با حضور مدیر عامل و مدیران فنی و اجرایی هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز و مشاور طرح و مدیر عامل شرکت چینی BCEG سرمایه گذار پروژه بازار ساختمانی حکیمیه، در محل هلدینگ تراز پی ریز برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به بندهای قرارداد منعقد شده فی مابین، در ارتباط با پیگیری پیشبرد مراحل اولیه و فاز یک نقشه های طراحی شده مذاکره گردید و همچنین پیشنهادی در خصوص معرفی نماینده از سوی طرفین (کارفرما و مجری) جهت حضور همیشگی و در دسترس برای اخذ تصمیمات مراحل بعدی اجرای پروژه و ارائه دستورات مدیرتی و گزارشات مطرح و مقرر گردید در جلسات هفتگی آینده اعلام شود.