سامانه ها

پروژه های هلدینگ تراز پی ریز جهت بهره برداری، به صورت پیش فروش پروژه های در حال احداث، فروش واحدها به هنگام تکمیل پروژه، مزایدات و مناقصات در اختیار مشتریان قرار میگیرند.

بزودی در این بخش میتوانید از مشخصات پروژه ها، و زمان شروع اقدامات بخش فروش هلدینگ با جزئیات دقیق و بروزرسانی های مستمر باخبر گردید.