تراز پی ریز به “هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری” تغییر نام داد

در پی برگزاری و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده هلدینگ تراز پی ریز، نام این هلدینگ بزرگ اقتصادی به هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، براساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده سوم خرداد 1400 نام شركت تراز پی ریز به عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوری تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه هلدینگ اصلاح شد.

آگهي تغييرات شركت عمران و ساختمان تراز پي ريز (سهامي خاص) به شماره ثبت 126357 و شناسه ملي 1010169768 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی در تاریخ نهم مردادماه 1400 منتشر شده است.