تبریک به مناسبت انتصاب جناب آقای دکتر افتخاری

تبریک به مناسبت انتصاب جناب آقای دکتر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان ترازپی ریز