تبریک به انتصاب جناب آقای دکتر ایزدی

 

” روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز “